Comité de Dirección

Representa o órgano de goberno del Campus Auga. Actúa como garante do correcto funcionamento da actividade asumindo as funcións de dar conta das actuacións ao Consello de Goberno da UVigo, analizar a información que en relación ao Campus Auga transmiten os diversos centros e atender os informes dos Comités Consultivos.

Funcións que asume o Comité de Dirección:

1. Informar periodicamente ao Consello de Goberno da Universidade de Vigo das actuacións previstas, en curso ou realizadas, de tal maneira que quede constancia delas nese órgano.

2. Analizar a información dos centros que forman parte do Campus Auga relativas ás necesidades, opinións e valoracións do persoal das mesmas respecto das actuacións realizadas.

3. Atender aos informes dos Comités Consultivos do Campus Auga (Comité de Persoas Expertas e Comité Socio-Empresarial), de valoración das actuacións que se realicen no Campus Auga e sobre posibles novas actuacións para conseguir os obxectivos do mesmo.

A composición do Comité de Dirección está representada por:

Presidencia (Reitor/a de a Universidade de Vigo); Vicepresidencia (Vicerreitor/a de o Campus de Ourense); Secretaría (Director/a de o Campus Auga); Vogalías que representan aos Decanos/as e Directores/as dos centros docentes vinculados coas liñas de especialización e as áreas de soporte do Campus Auga (Facultade de Ciencias; Facultade de Dereito; Facultade de Administración e Dirección de Empresas e Turismo; Facultade de Historia; Escola Superior de Enxeñaría Informática; Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social; Coordinador/a de o Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento; Coordinador/a de a Agrupación Estratéxica CITACA e Director/a de o Centro de Investigación, Transferencia e Innovación da Universidade de Vigo (CITI Campus de Ourense).

Comités Consultivos

Actúan como garantes do correcto cumprimento dos obxectivos e accións propostos no desenvolvemento da estratexia do Campus Auga.

Comité de Persoas Expertas

Está integrado por profesionais de reconecido prestixio nos ámbitos científicos das temáticas da auga.

Comité Socio-Empresarial

Acolle asociacións empresariais, clústeres. administracións públicas e outras entidades da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal relacionadas coas liñas de especialización do Campus Auga.

A Dirección

Actúa como Secretaría do Comité de Dirección exercendo as tarefas de responsabilidade da coordinación e do funcionamento do Campus Auga. Para iso conta coa colaboración e apoio do Comité Executivo.

Comité Executivo

Estrutúrase en catro áreas aliñadas cos ámbitos estratéxicos de actividade do Campus Auga: docencia, investigación, transferencia, e internacionalización. Está integrado por un máximo de catro membros do Persoal Docente e Investigador (PDI) da Universidade de Vigo (Campus de Ourense).