Liña de especialización principal

  • Medioambiente

Liñas secundarias

  • Alimentación
  • Xestión da Auga

Mencións

Industrias Agrarias e Alimentarias

Hortofruticultura e Xardinaría

Interese académico, científico e profesional

Habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro técnico agrícola.

Itinerarios formativos compartidos con Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Ciencias Ambientais que ofrecen a posibilidade de obter dous títulos de grao en áreas de coñecemento afíns combinando materias.

Posición Xangai Ranking. Academic Ranking of World Universities (2020): Tramo 401-500

Inserción laboral

Ámbito profesional

  • Tecnoloxía, procesado de produtos e control de calidade e seguridade agroalimentarias
  • Enxeñaría rural e proxectos de industrias agrarias e alimentarias
  • Xestión de empresas e comercialización de produtos agroalimentarios
  • Xardinaría, planificación de territorio e paisaxismo

Ocupación

  • Enxeñeiro técnico agrícola